Referat generalforsamling

Generalforsamling i Hadeland Travselskap ble avholdt på Sanner hotell lørdag 4. februar. Nytt av året var at innkalling og årsberetning kun var sendt ut elektronisk (e-post), og lagt ut på Hadeland Travselskap sin hjemmeside. Av 165 medlemmer var 24 stemmeberettigede fremmøtt. Årsmøtet ble innledet med ett minutt stillhet for å minnes Mons Hvattum som gikk bort i 2011.

Styreleder Anders Andersen gikk gjennom årsberetningen. I beretningsåret har det vært 5 styremøter og totalt er 30 saker blitt behandlet. I tillegg har det blitt avholdt møter ang. leieavtalen for Hadeland Landbane og utgivelse av jubileumsboka. Kontrakt for utleie av A/L Hadeland Landbane og Utstillingsplass er nå på plass. Jubileumsboka, som beskriver travets historie på Hadeland gjennom 75 år, ble ferdigstilt i november 2011 og er lagt ut for salg. Hadeland Travselskap er nå registrert i Brønnøysund registeret, og registrerte spillere hos Norsk Tipping kan nå velge å la sin grasrotandel gå til Hadeland Travselskap. Hadeland Travselskap har bidratt ved salg av andeler i Folkehesten.

Av aktiviteter gjennom året er midtsommertrav, ponniskole og medlemsmøte. Årets midtsommertrav ble avholdt søndag 19. juni. Det var 59 startende hester og 7 ponnier.Ponniskolen startet på Biri den 5.-6. november, med påfølgende kursdager på Landbanen. Hadeland Travselskap sammen med Randsfjorden Travselskap sto som arrangør. Torsdag 10. november var det medlemsmøte med Lars O. Romtveit som foredragsholder. Han snakket om «Travsport og avl med naturen som rettesnor». Det var et vellykket og interessant møte med mange tilhørere.

Hadelandshestene har også i 2011 gjort det bra på travbanene. Totalt har Hadelandshestene løpt inn nærmere 5,2 mill kr, og har med dette stått for om lag 1/4 av innkjørte penger i Oppland i 2011. Mestvinnende er Briskebyrauen, som også deltok i kaldblodskriteriet. Blant de hestene som løp inn mest kan også nevnes Briskebyrappa, som vant hoppe-NM for andre året på rad. I tillegg hadde Hadeland deltakere i hoppekriteriet for både kaldblods (Stumne Ronja) og varmblods (Ami's Queen).

Styret for 2012 i Hadeland Travselskap består av Anders Andersen (leder), Kåre Lyse (nestleder), Erling Knutsen (kasserer), Gunnhild Søgaard (sekretær) og Torill Grønhaug (styremedlem).

Innkalling generalforsamling

Saksliste

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Valg av dirigent, referent og to til å undertegne protokollen

Sak 3: Styrets årsberetning og regnskap for 2011

Sak 4: Revidert regnskap 2011

Sak 5: Fastsettelse av kontingent for 2013

Sak 6: Innkomne saker

Sak 7: Valg av

a) tre styremedlemmer for to år, samt sekretær for ett år

b) to varamedlemmer for ett år

c) styret leder og nestleder, blant styrets medlemmer, for ett år

d) banekomitéens leder for ett år

e) to revisorer med en varamann for ett år

f) representant og varamedlem i DNT’s generalforsamling

g) representanter og personlige varamenn til Oppland Travforbunds generalforsamling

h) ett medlem til valgkomitéen for tre år, samt et varamedlem for ett år

 

Styrets årsberetning for 2011

 

Innledning

Årsmøtet i Hadeland Travselskap for arbeidsåret 2010 ble avholdt på Sanner Hotell lørdag 29.januar 2011. Det møtte 22 av lagets 165 medlemmer på årsmøtet, som ble greit avviklet med de vanlige årsmøtesaker og valg. Etter årsmøtet ble det servert middag, og vi hadde hyggelig og sosialt samvær.

 

Styret har i beretningsåret bestått av: Anders Andersen, leder

Kåre Lyse, nestleder

Erling Knutsen, kasserer

Mari Sørensen, sekretær

Morten Antonsen, styremedlem

 

For øvrige tillitsvalgte i Hadeland Travselskap vises til valgkomitéens liste.

 

Laget har pr. 31. desember 2011 165 medlemmer.

 

Laget har to æresmedlemmer: Ole Stastad og Arne Skirstad.

 

I beretningsåret har det vært 5 styremøter og totalt er 30 saker blitt behandlet. I tillegg har det blitt avholdt møter ang. leieavtalen og jubileumsboka.

Kontrakt for utleie av A/L Hadeland Landbane og Utstillingsplass er nå på plass. Hadeland Travselskap fikk ny kontrakt for nye 30 år, med leieforhold som varer fra 01.01.2010 til 01.01.2040. Kontrakten ble underskrevet den 21.juni 2011.

 

Det har i inneværende år blitt avholdt 1 medlemsmøte. Torsdag 10.11.2011 hadde vi besøk av Lars O. Romtveit med temaet «Travsport og avl med naturen som rettesnor». Det var et vellykket og interessant møte med mange tilhørere. Damegruppa serverte kaffe og kaker.

 

Laget har vært representert ved årsmøtet i Oppland Travforbund, Det Norske Travselskaps generalforsamling på Gardermoen, samt DNT`s og Oppland Travforbunds travkonferanser.

 

Medlemmer i laget med representasjon i andre organisasjonsledd:

Ole Seigerud er leder i Oppland Travforbund og styremedlem i Biri Trav A/S.

Morten Antonsen er styremedlem i Opplæringskontoret for Hestefaget, varamedlem i Antidopingutvalget i DNT.

Hovel O. Stastad sitter i styret i Oppland Hesteeierforening.

Merete Viksås er styremedlem i Hest og Helse.

Karl I. Gamme sitter som styremedlem i Norsk Hesteeierforbund.

Jens Alm har sittet i styret i Norsk Rikstoto.

 

 

Anlegget

Laget har i året 2011 drevet med vanlig vedlikehold, for dermed å få best mulig treningsforhold. Det har i beretningsåret vært utført dugnadstimer på anlegget av medlemmer, spesielt i forbindelse med lokalløp. Klubbhuset og stallene har blitt malt.

Vi har også fått fine, brukte stoler og bord til klubbhuset, fra Hadeland Energi.

 

Banekomiteen har jevnlig foretatt vedlikehold på banen slik at denne har vært i orden til de faste treningsdagene i uken. Damegruppa har som tidligere stått for servering til treningsdagene. Styret vil rette en takk til banekomiteen og damegruppa for innsatsen.

 

Laget har fått laget en starthenger med plass til tre hester bak. Denne er til fri bruk for alle medlemmene.

 

Hadeland Ride- og Kjøreklubb har brukt anlegget til sine stevnearrangementer og trening forøvrig, samt at de har brukt klubbhuset har blitt brukt til temakvelder og til årsmøtet.

Hadeland Saueavlslag har hatt utstilling og kåring av sau.

 

Treningsavgift:

Gjeldende treningsavgift for Landbanen er: kr 500 – 1.000 – 1.500.

I året 2011 er det hittil blitt innbetalt kr. 36.700 i treningsavgift mot kr 33.000 i 2010.

Det er fortsatt noen brukere som ikke har betalt utestående krav. Disse er purret og tilskrevet at i henhold til tidligere generalforsamlings vedtak ikke har anledning til å bruke banen til trening.

 

Reklameskilt og sponsorer

Travlagets økonomi er foruten lagets og de enkelte medlemmers innsats basert på reklame- og sponsormidler. Lagets aktiviteter er avhengig av at det fremskaffes sponsormidler. Således vil Hadeland Travselskap rette en takk for den oppslutning og tillit som er blitt vist fra våre sponsorer – både de med inngåtte faste avtaler og de som støtter opp i forbindelse med bidrag til det årlige travstevnet.

Det er i løpet av året gått inn en treårsavtale med SpareBank1 Gran med sponsormidler til «SpareBank1 Gran-løpet» under travstevnet. Premien i løpet skal være en sølvpokal med inngravert SpareBank1 Gran-logo, samt et dekken med samme logo. Annonse i programmet skal også med.

 

Aktiviteter
I juni-mnd arrangerte Hadeland Travselskap en temakveld for rådgivere i Nortura. Temaet var eksteriørbedømming av hest og en orientering om travsporten. Alle fikk kjøre i banen med tandemsulky og vanlig sulky. En svært vellykket kveld som førte til sponsing av pølser i forbindelse med midtsommertravet.

 

Ponniskolen startet på Biri den 5.-6. november, med påfølgende kursdager på Landbanen. Randsfjord- og Hadeland Travselskap står som arrangør.

Det er Aasmund Drolsum som har tatt initiativ til dette, og det var 12 stk. som meldte seg på. Noen av deltakerne har som mål å ta lisens som ponnikusk.

 

Hadeland Travselskap har også i år stilt opp på «Åpen Gård»-arrangementet på Granavollen, med ride- og kjørehester og med hopper og føll.

 

Arrangementer

Årets midtsommertrav ble avholdt søndag 19.juni. Det var 59 startende hester og 7 ponnier. Et av ponniløpene var rekruttløp, for uregistrerte ponnier og kusker uten lisens. Det var et vellykket arrangement på en av de få dagene med fint vær.

Årets premiebord var rikholdig med sølvpremier og seiersdekken i alle løp. Det ble også trukket ut en kraftfôrsekk fra Felleskjøpet, blant upremierte hester i alle løp.

Samtlige sponsorer ble tilsendt innrammet bilde av vinnerhesten i sitt løp.

 

Grasrotandelen

Dette er nå på plass med frivillig registrering i Brønnøysund registeret. Gjennom dette har vi fått inn kr. 7.600, hvorav kr. 3.600 er ført som inntekt for 2011.

 

Folkehesten

Hadeland Travselskap har bidratt ved salg av andeler i Folkehesten. Dette har ført til at vi vil få utbetalt en provisjon for salg av andelene.

 

Jubileumsbok

Jubileumsboka ble ferdigstilt i november 2011 og er lagt ut for salg. Styret mener at boka har blitt en innholdsrik bok om travets historie på Hadeland gjennom 75 år. Vi har sett på det som viktig å bevare historien for ettertiden. Vi har fått tilskudd fra SpareBank1 Gran og Sparebankstiftelsen til utgivelse av boka.

Boka koster kr. 350,-

Vi oppfordrer medlemmene til å la denne være gave til familie, venner og bekjente.

 

Mailadresser

De medlemmene som enda ikke har oppgitt sin mailadresse, bes gjøre dette snarest til erli-knu@online.noeller mobilnummer til 45 28 09 82.

Dette for lettere å kunne sende ut informasjon til medlemmene.

 

Hjemmeside
Travselskapet har en egen hjemmeside: www.hadeland-travselskap.net, hvor Gunnhild Søgaard er redaktør. Medlemmene oppfordres til å besøke siden, og komme med innspill/forslag om stoff som skal legges ut.

Sport og innkjørte penger

Hadelandshestene har også i 2011 gjort det bra på travbanene. Hestene har totalt tjent kr 5 169 812, mot 4 778 823 i fjor. Til sammen har de startet 1129 ganger (1093), og tatt 84 seire (74). I hele Oppland har det vært 428 startende hester, som til sammen har kjørt inn kr. 21 071 456. Hadeland står for 1/4 av innkjørte penger i Oppland.

 

Nedenfor følger en oversikt over de som har tjent mest.

Vi vil nevne Briskebyrappa, som har vunnet Hoppe-NM for andre året på rad.

Briskeby Rauen (eier Dag Erik Raastad) startet i Kriteriet for kaldblods.

Stumne Ronja (eier Merete Viksås) startet i Hoppekriteriet for kaldblods.

Ami’s Queen (eier Øyvind Hagen) startet i Hoppederby for varmblods.

 

                                                                        Innkjørt                 Beste tid

3-åringer kaldblods:

1. Briskeby Rauen h – Dag Erik Raastad                   392.500                1.27,5 a

2. Stumne Ronja hp – Merete Viksås                      141.000                1.31,2 a

3. Alm Kiwi h – Morten Berg                                   70.000                1.30,1 a

 

4-åringer kaldblods:

1. Mørtvedt Edel hp – Brede Grinder                       91.500                  1.27,8 a

2. Bleiklijoker’n v – Tormod Rundhaugen                  80.500                  1.27,8 a

3. Myrviks Dokka hp – Olaf Bildengjerdingen              77.500                  1.27,9 a

 

Eldre kaldblods:

1. Briskebyrappa hp – Anna Elise Briskeby               344.500                1.21,7 a

2. Torianna hp – Jan Briskeby                                175.000                1.27,7

3. Gylden Tina hp – Knut Haakenstad                      167.000                1.28,1

 

3-åringer varmblods:

1. Photo Lins hp – Pål Gisleberg                             38.000          1.18,0 a

2. Miss Independent hp – Astrid Engevold                 8.500          1.20,3

3. Elken Amore h – Dagfinn Sæthre                          7.500          1.19,0

 

4-åringer varmblods:

1. Quiet Starlight hp – Ole Seigerud                        81.000                  1.17,2 a      

2. Perrier (dk) v – Terje Brunstad                           33.000                  1.16,3 a

3. Catch The Heat v – Thor Morten Morstad            25.000                  1.17,3 a

 

Eldre varmblods:

1. Non Stop Laser hp – Torstein Skjaker                 214.500                 1.13,5 a

2. Mosquito De Mill v – Morten Chr. Mo                  134.599                 1.15,0 a

3. Glaziers Broadway v – Thomas Persson                 103.000                 1.13,7 a

 

Økonomi

Travselskapet hadde i året 2011 et overskudd på kr. 42.719, mot et underskudd på kr. 51.085 i 2010. De største inntektspostene er reklame og sponsorer, banebidrag og medlemskontingenter. Som regnskapet viser er det i 2011 blitt et overskudd som legges til egenkapitalen.

 

Hadeland Travselskap har ved årets utgang en sunn økonomisk plattform. Således har laget et godt grunnlag for videre aktiviteter til fortsatt drift. Rekruttering og organisasjonsbygging er fortsatt et viktig tema også for året 2012 for å få med nye personer og ungdom inn i travmiljøet, og bidra positivt til utviklingen av travsporten i Hadelandsregionen.

 

 

 

Gran, 12.01.12

 

Anders Andersen, leder
Kåre Lyse, nestleder                          
Morten Antonsen, kasserer

Mari Sørensen, sekretær                             
Erling Knutsen, styremedlem

 

 

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen har bestått av Olaf Bildengjerdingen, Anne Helene Stastad og Terje Myrengen.

 

På valg                        Gjenstående             Valgkomitéens forslag

                       

Styret:             

Kåre Lyse                    Anders Andersen        Gjenvalg Kåre Lyse

Erling Knutsen              Mari Sørensen /         Gjenvalg Erling Knutsen

Morten Antonsen          (Gunnhild Søgaard)     Jens Alm/Torill Grønhaug

                       

Vararep. til styret:                  

Arne Grøntjernet                                          Ny Anders Lunde

Sven-Erik Rasmussen                                       Gjenvalg Sven-Erik Rasmussen

Dag Erik Raastad                                            Gjenvalg Dag Erik Raastad

                                                                                                                                

Leder:                                                          Anders Andersen

Nestleder:                                                                                                       

                                

Banekomité:               

Hovel Helmen                                                 Gjenvalg Hovel Helmen

Per Hvattum                                                   Gjenvalg Per Hvattum

Karl I. Gamme                                                 Gjenvalg Karl I. Gamme

Haavel Stastad                                                Gjenvalg Haavel Stastad

Morten Antonsen                                            Gjenvalg Morten Antonsen

                       

Leder i banekomitéen:                       

Hovel Helmen                                                   Ny Hovel Stastad

                       

Ponni-/rekrutteringsgruppe:               

Sven- Erik Rasmussen                                       Gjenvalg Svein-Erik Rasmussen

Anders Lunde                                                 Gjenvalg Anders Lunde

Astrid Engevold                                               Gjenvalg Astri Engevold

Ole Seigerud                                                   Ny Edvard Øverlier

                       

Arrangementskomité:             

Harald D. Koller                                                 Gjenvalg Harald D. Koller

Maren Koller                                                     Gjenvalg Maren Koller

Einar Helmen                                                     Gjenvalg Einar Helmen

                       

Revisorer:                  

Alf G. Aschim                                                    Gjenvalg Alf G. Aschim

Ragnar Grina                                                     Gjenvalg Ragnar Grina

                       

Valgkomité:               

Olaf Bildengjerdingen        Anne Helene Stastad   Torstein Skjaker                            

                                      Terje Myhrengen